معرفی رشته شنوایی سنجی

18

رشته شنوایی سنجی از زیر شاخه های علوم پزشکی است مواردی چون سنجش شنوایی- تشخیص اختلالات آن ، حفاظت و پیشگیری از کم شنوایی را شامل می شود.

معرفی رشته شنوایی سنجی

رشته شنوایی سنجی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می کند طول دوره کارشناسی ۴ سال است و تعداد واحد های آن ۱۳۲ واحد است و رشته شنوایی سنجی از دروس پایه و تخصصی تشکیل شده است.

دروس تخصصی :

شنوایی شناسی تشخیصی – اختلالات ارتباطی افراد کم شنوا –